Witamy na portalu e-Rekrutacje!


Wymagane dokumenty i oświadczenia

Uwaga! Dokumenty, które potwierdzają wymagania niezbędne, określone w treści ogłoszenia lub pozwalają skorzystać z prawa pierwszeństwa w zatrudnieniu na podstawie art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* to dokumenty kompletne, przesłane w postaci scanu całego dokumentu.

Potwierdzenie wykształcenia:

W przypadku konieczności potwierdzenia wykształcenia wyższego I lub II stopnia – scan całego dokumentu dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia. W uzasadnionych przypadkach kandydat może załączyć scan całego dokumentu zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych i osiągnięciu wymaganego tytułu zawodowego w formie dokumentu wystawionego przez uczelnię. W przypadku konieczności potwierdzenia wykształcenia średniego – scan całego dokumentu świadectwa ukończenia minimum szkoły średniej.

W przypadku absolwentów uczelni, z którymi Polska nie podpisała umowy międzynarodowej określającej równoważność dyplomu ukończenia studiów za granicą, wymagamy nostryfikacji (zaświadczenia) ważnego łącznie z oryginałem dyplomu albo odpisem dyplomu poświadczonego za zgodność z oryginałem.

Potwierdzenie stażu pracy:

Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę potwierdzony kopiami świadectw pracy (scan całego dokumentu) lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia (w przypadku pozostawiania w stosunku pracy).

Na kierowniczych stanowiskach urzędniczych: kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.

Potwierdzenie uprawnień zawodowych radcy prawnego:

Na potrzeby prowadzonej rekrutacji w naborach na stanowiska urzędnicze, uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego dokumentuje się poprzez załączenie: scanu zaświadczenia o wpisie na listę radców prawnych lub scanu legitymacji radcowskiej.

Potwierdzenie doświadczenia zawodowego w określonej dziedzinie lub branży:

Przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej itp.
Doświadczenie zawodowe jest zatem pojęciem szerszym niż staż pracy.
W przygotowanej ofercie (w CV lub liście motywacyjnym) należy w sposób jednoznaczny wskazać czas trwania (uwzględniając dzień, miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia danego okresu) i rodzaj wymaganego doświadczenia zawodowego, wraz z wyszczególnieniem głównych czynności lub zadań.

Oświadczenia potwierdzane przez odznaczenie wyłącznie w elektronicznym formularzu aplikacyjnym:
 1. O posiadanym obywatelstwie: o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
 2. O pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 3. O nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. O nieposzlakowanej opinii
 5. O wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb danej rekrutacji.
Inne
 1. Scan całego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.,*
 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

* Osoba niepełnosprawna może skorzystać z prawa pierwszeństwa w zatrudnieniu na wolnym stanowisku urzędniczym, jeśli spełni oba następujące warunki:

Procedura

Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze

W myśl przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny.

W Urzędzie m.st. Warszawy nabór kandydatów reguluje szczegółowo zarządzenie Nr 1896/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie m.st. Warszawy.

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy, na tablicy informacyjnej urzędu/ urzędu dzielnicy oraz fakultatywnie w innych miejscach umożliwiających dotarcie z ogłoszeniem do potencjalnych kandydatów.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze składa się z następujących etapów:

ETAP 1 – ocena formalna dokumentów aplikacyjnych złożonych przez kandydatów
 1. Po upływie terminu do składania dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze, dokumenty złożone przez kandydatów są analizowane przez sekretarza komisji pod względem spełnienia wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu o naborze.
 2. Sekretarz komisji po dokonaniu analizy dokumentów sporządza listę kandydatów, którzy spełniają wymagania niezbędne, określone w ogłoszeniu o naborze, z informacją m.in. o liczbie nadesłanych ofert.
 3. Nie dopuszcza się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydatów, którzy nie spełniają wymagań niezbędnych, określonych w ogłoszeniu o naborze.
 4. Po zakończeniu oceny formalnej Kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne, są o tym informowani poprzez zaproszenie do udziału w kolejnym etapie naboru, jakim jest - test wiedzy.
ETAP 2 - test wiedzy
 1. Kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne, określone w ogłoszeniu, są informowani o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru, jakim jest test wiedzy, drogą elektroniczną, telefonicznie lub w inny przyjęty sposób.
 2. Test wiedzy, będący testem jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, składa się z minimum 20 pytań zamkniętych, odbywa się tylko w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez sekretarza komisji.
 3. Przed przystąpieniem do testu wiedzy kandydaci podpisują listę obecności, okazując dokument ze zdjęciem w celu potwierdzenia tożsamości.
 4. W przypadku niestawienia się lub spóźnienia się kandydata na test wiedzy lub niesamodzielnego napisania testu, sekretarz komisji wyklucza tego kandydata z naboru. Od decyzji sekretarza komisji nie przysługuje odwołanie.
 5. Sekretarz komisji dokonuje oceny testów wiedzy, przyznając jeden punkt za prawidłowo udzieloną odpowiedź na dane pytanie.
ETAP 3 – rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu dokonanie bezpośredniej oceny kandydata poprzez weryfikację informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych, a także:

 1. Decyzję o liczbie kandydatów zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną podejmuje komisja. Termin rozmowy kwalifikacyjnej wyznacza przewodniczący komisji.
 2. W przypadku ogłoszenia naboru na jedno wolne stanowisko urzędnicze do rozmowy kwalifikacyjnej zaprasza się maksymalnie 10 kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu wiedzy. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby punktów dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną więcej niż 10 kandydatów.
 3. Kandydaci dopuszczeni do etapu trzeciego naboru są zawiadamiani przez sekretarza komisji o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej drogą elektroniczną, telefonicznie lub w inny przyjęty sposób.
 4. W przypadku niestawienia się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną, komisja wyklucza go z naboru. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.
 5. Przez niestawienie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną rozumie się również spóźnienie dłuższe niż 15 minut.
WYŁONIENIE I WYNIK NABORU
 1. W toku naboru komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe. Niezwłocznie, po sporządzeniu przez sekretarza komisji protokołu z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze, komisja przedstawia kandydatów Prezydentowi wraz z uzasadnieniem wyboru, celem zatrudnienia wybranego kandydata.
 2. W przypadku zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata, sekretarz komisji sporządza protokół, wraz uzasadnieniem.
 3. Prezydent podejmuje decyzję o zatrudnieniu / odmowie zatrudnienia kandydata lub akceptuje brak wyboru kandydata.
 4. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej urzędu / urzędu dzielnicy oraz opublikowana w BIP przez okres co najmniej 3 miesięcy.