Witamy na portalu e-rekrutacja!


Wymagane dokumenty i oświadczenia

Dokumenty, które potwierdzają wymagania niezbędne określone w treści ogłoszenia o naborze:

Potwierdzenie wykształcenia:

W przypadku konieczności potwierdzenia wykształcenia wyższego I lub II stopnia – kserokopia (scan) dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia.
W uzasadnionych przypadkach kandydat może załączyć kserokopię (scan) zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych i osiągnięciu wymaganego tytułu zawodowego w formie dokumentu wystawionego przez uczelnię.
W przypadku konieczności potwierdzenia wykształcenia średniego – kserokopia (scan) świadectwa ukończenia minimum szkoły średniej.

Potwierdzenie stażu pracy:

Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę potwierdzony kopiami świadectw pracy (ksero/scan całego dokumentu) lub w przypadku pozostawiania w stosunku pracy, zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.

Potwierdzenie uprawnień zawodowych:

Na potrzeby prowadzonej rekrutacji w naborach na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze urzędnicze uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego dokumentuje się poprzez załączenie: kserokopii zaświadczenia o wpisie na listę radców prawnych lub kserokopii legitymacji radcowskiej.

Potwierdzenie doświadczenia zawodowego w określonej dziedzinie lub branży:

Przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej itp.
Doświadczenie zawodowe jest, zatem pojęciem szerszym niż staż pracy.
W przygotowanej ofercie (w CV lub liście motywacyjnym) należy w sposób jednoznaczny wskazać czas trwania (uwzględniając dzień, miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia danego okresu) i rodzaj wymaganego doświadczenia zawodowego, wraz z wyszczególnieniem głównych czynności lub zadań.

Oświadczenia – podpisane własnoręcznie lub potwierdzone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym
 1. O posiadanym obywatelstwie; o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).
 2. O pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 3. O tym, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)".
Inne
 1. Kserokopia (skan) dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)*,
 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

* Osoba niepełnosprawna może skorzystać z prawa pierwszeństwa w zatrudnieniu na wolnym stanowisku urzędniczym jeśli spełni oba następujące warunki:

Procedura

Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze

Generalna zasada regulującą proces naboru w administracji samorządowej została wyrażona w art.11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

W myśl przepisów tej ustawy nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, jest OTWARTY I KONKURENCYJNY.

W Urzędzie m.st. Warszawy nabór kandydatów odbywa się zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 5724/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie m.st. Warszawy.)

Ogłoszenia o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy zwanym dalej „Biuletynem” oraz na tablicach informacyjnych w jednostostce, do, której prowadzony jest nabór.

 

Postępowanie rekrutacyjne na wolne stanowisko urzędnicze przeprowadzane w ramach naboru obejmuje następujące etapy:

ETAP 1 – ocena formalna dokumentów złożonych przez kandydatów
 1. Po upływie terminu do składania dokumentów określonego w ogłoszeniu o naborze, dokumenty złożone przez kandydatów są analizowane przez sekretarza komisji pod względem spełnienia wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu o naborze.
 2. Sekretarz komisji po dokonaniu analizy dokumentów, sporządza listę kandydatów, którzy spełniają wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze z informacją o liczbie nadesłanych ofert.
 3. Nie dopuszcza się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydatów, którzy nie spełniają wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu o naborze.
 4. Po zakończeniu oceny formalnej Kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne, są o tym informowani poprzez zaproszenie do udziału w kolejnym etapie naboru, jakim jest - test wiedzy.
ETAP 2 - test wiedzy
 1. Kandydaci dopuszczeni do testu wiedzy zawiadamiani są przez sekretarza komisji, o terminie i miejscu przeprowadzenia testu listem poleconym, drogą elektroniczną, telefonicznie lub w inny przyjęty sposób.
 2. Test wiedzy będący testem jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, składa się z minimum 20 pytań, odbywa się tylko w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez sekretarza komisji.
 3. W przypadku niestawienia się lub spóźnienia się kandydata na test wiedzy lub niesamodzielnego napisania testu, sekretarz komisji podejmuje decyzję o wykluczeniu tego kandydata z postępowania rekrutacyjnego. Od decyzji sekretarza komisji nie przysługuje odwołanie.
 4. Sekretarz komisji dokonuje oceny testów wiedzy, przyznając jeden punkt za każdą prawidłowo udzieloną odpowiedź.
ETAP 3 – rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu dokonanie bezpośredniej oceny kandydata poprzez weryfikację informacji zawartych w dokumentach złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze, a także zbadanie:

 1. Termin rozmowy kwalifikacyjnej wyznacza przewodniczący komisji.
 2. W przypadku ogłoszenia naboru na jedno wolne stanowisko urzędnicze do rozmowy kwalifikacyjnej zaprasza się maksymalnie 10 kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu wiedzy. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby punktów dopuszcza się zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną więcej niż 10 kandydatów.
 3. Kandydaci dopuszczeni do etapu trzeciego postępowania rekrutacyjnego zawiadamiani są przez sekretarza komisji o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej listem poleconym, drogą elektroniczną, telefonicznie lub w inny przyjęty sposób.
 4. W przypadku niestawienia się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną komisja podejmuje decyzję o wykluczeniu tego kandydata z postępowania rekrutacyjnego. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.
 5. Przez niestawienie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną rozumie się również spóźnienie dłuższe niż 15 minut.
WYŁONIENIE I WYNIK NABORU
 1. W toku naboru komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których niezwłocznie, po sporządzeniu przez sekretarza komisji protokołu z przeprowadzonego naboru kandydatów, przedstawia prezydentowi wraz z uzasadnieniem wyboru, celem zatrudnienia wybranego kandydata.
 2. W przypadku braku rozstrzygnięcia naboru kandydatów sekretarz komisji sporządza protokół, wraz uzasadnieniem nierozstrzygnięcia naboru na dane stanowisko.
 3. Prezydent podejmuje decyzję o zatrudnieniu lub odmowie zatrudnienia kandydata lub akceptuje brak rozstrzygnięcia naboru.
 4. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej urzędu / urzędu dzielnicy, oraz opublikowana w BIP przez okres, co najmniej 3 miesięcy.